RODO

Szanowni Państwo, Firma ASC Global s.c. Agnieszka Przytuła, Andrzej Szymanik przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
Z niniejszego dokumentu dowiecie się Państwo w jaki sposób wykorzystujemy posiadane informacje będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziecie tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Wam w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Firmę.
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług.
Nasze usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów i oferowanych przez nich usług. Firmy te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.
I. Państwa dane osobowe i sposób ich wykorzystywania
W tej sekcji znajdziecie Państwo informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania danych przez Firmę.
1. Świadczenie usług
Świadczenie usług przez Firmę obejmuje następujące działania po stronie Firmy: zarządzanie danymi, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Państwa wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, prowadzenie spisu Klientów, oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni).
Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?
Dane kontaktowe;
Informacje o koncie Klienta;
Dane telefoniczne;
Dane internetowe;
Dane pozyskane w punkcie sprzedaży;
Dane zebrane w związku z odwiedzaniem stron i aplikacji internetowych;
Dane dotyczące Poczty Elektronicznej
Do jakich informacji mamy dostęp?
Państwa korespondencja jest objęta tajemnicą handlową. Bez Państwa zgody nie uzyskujemy dostępu do treści rozmów lub wiadomości e-mail.
Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:
W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Państwa dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
Maksymalny okres przechowywania danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po upływie okresów przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Czy udostępniamy Państwa dane?
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:
Podmiotom powiązanym kapitałowo; w takim przypadku będziemy wymagali od takich podmiotów powiązanych przestrzegania postanowień niniejszej informacji.
Podmiotom trzecim; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Państwa dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom, z którymi Firma zawarła umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Państwa dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
zawarcie i wykonanie umowy: np. Państwa Dane kontaktowe, których podanie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy; Dane telefoniczne, Dane internetowe;
wyrażona zgoda: np. Państwa Dane kontaktowe przetwarzane w celu oceny Państwa wiarygodności płatniczej, prowadzenia spisu Klientów, przesyłania komunikacji marketingowej na adres 
e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Firmie: np. Państwa Dane internetowe lub Dane telefoniczne przetwarzane w celu dostarczenia wykazu świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji;
prawnie uzasadnione interesy Firmy: np. Informacje o koncie Klienta oraz Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, naliczania opłat lub Dane internetowe oraz Dane telefoniczne przetwarzane w celu wykonywania umowy.
2. Do tworzenia Państwa profilu klienta
Profil klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do indywidualnych potrzeb. Umożliwia nam to sprawne zdiagnozowanie kondycji Klienta oraz oferowanie Państwu produktów i usług dostosowanych do potrzeb, czyli profilowanie.
Profil klienta tworzymy w oparciu o następujące kategorie danych:
Dane kontaktowe;
Informacje o koncie Klienta;
Dane telefoniczne;
Dane internetowe;
Dane zebrane w punkcie sprzedaży.
Jeśli Państwo nie życzą sobie, abyśmy tworzyli profil klienta w celu marketingu bezpośredniego możecie zgłosić nam swój sprzeciw. Wtedy nie będziemy mogli poinformować o nowej ofercie. W każdym czasie możecie Państwo również zdecydować, czy chcecie otrzymywać od nas komunikację marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Szczegółowe informacje jak wnieść sprzeciw i zarządzać zgodami, znajdują się w sekcji II. Jednocześnie informujemy, że w związku z zawarciem i realizacją umowy, Firma nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (np. w oparciu o modele scoringowe, analizy statystyczne, metody oceny ryzyka).
Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Jeśli nie otrzymamy odmiennych dyspozycji, usuwamy profil klienta po wygaśnięciu umowy.
Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy Firmy.
3. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.
Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą handlową, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Firma zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia danych.
II. Kontrola nad danymi
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Państwu:
prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
przetwarzanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego;
przetwarzanie Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez Firmę rachunków;
przetwarzanie Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy w formie elektronicznej;
włączenie Danych kontaktowych do spisu Klientów;
możecie Państwo wyrazić albo cofnąć zgodę w punkcie sprzedaży, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej
prawo do wniesienia:
sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Państwa profilu klienta;
sprzeciwu na tworzenie Państwa profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego ;
uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Firmy, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w posiadaniu Firmy są niedokładne lub niekompletne;
prawo do usunięcia danych, jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Firma nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam w formacie do odczytu;
prawo ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
jeśli są zastrzeżenia co do prawidłowości danych;
jeśli uważacie Państwo, że nie powinniśmy przetwarzać danych, ale jednocześnie nie chcecie, abyśmy je usunęli;
jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Państwo potrzebujecie ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
jeśli wyraziliście sprzeciw wobec przetwarzania danych, a obowiązkiem Firmy jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
Ze swoich uprawnień możecie Państwo skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w punkcie sprzedaży, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
Firma w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Państwa żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
W celu realizacji Państwa żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Państwa tożsamości, aby Państwa dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli Państwa żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Firma może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
III. Przydatne dane kontaktowe
Administratorem danych osobowych jest: ASC Global s.c. Agnieszka Przytuła, Andrzej Szymanik ul. M.C.Skłodowskiej 52/2 20-029 Lublin
Organ nadzoru ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
IV. Aktualizacje informacji
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 
W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany informacji.
Nowa wersja informacji publikowana będzie na stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Klientów o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.